SPRENDIMAS
DĖL ASMENS APSAUGOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMO VIEŠOSE VIETOSE
2020 m. kovo 23 d. Nr. V-495
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir į Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro rekomendacijas n u s p r e n d ž i u:

 1. Rekomenduoti gyventojams viešose vietose dėvėti medicinines kaukes (nesant galimybės
  dėvėti medicininę kaukę – medžiaginę kaukę, dengiančią nosį ir burną), išskyrus vairuojant motorines
  transporto priemones.
 2. Rekomenduoti gyventojams viešose vietose, kur liečiami daiktai, dėvėti vienkartines
  pirštines.
 3. Įpareigoti gyventojus vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis saugaus atstumo (ne mažiau
  kaip 2 metrai ir ne ilgiau kaip 15 min.), griežtai laikytis asmens higienos reikalavimų (rankų higiena,
  kosėjimo, čiaudėjimo etiketas).
  Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio
  ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas Aurelijus Veryga

Šaltinis: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/49265b516d3b11eaa38ed97835ec4df6?jfwid=n3y3fzax9

KAIP TEISINGAI UŽSIDĖTI MEDICININĘ KAUKĘ

KAIP TEISINGAI NUSIIMTI MEDICININĘ KAUKĘ

Šaltinis: https://www.vdi.lt/AtmUploads/AAP_rezervas.pdf?fbclid=IwAR1nNC_uUmOnBH6Mk3YY_2KZlKlrEKixhzOztO8OAoah8Hz1ohFQ5DPJ7MI